Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti invelt - s.r.o.
se sídlem Praha, Jeremiášova 1127/ 5, PSČ 155 00
identifikační číslo: 252 08 047
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 8642 (dále jen „prodávající“)
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.eshopbmw.com

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ust. § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele; podnikatelem se rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud kupující uvede v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že se na něj vztahují pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele. Na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se ust. § 2158 až § 2174 občanského zákoníku nepoužijí.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.eshopbmw.com, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na internetové adrese www.eshopbmw.com (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si před uzavřením kupní smlouvy tyto obchodní podmínky přečetl, seznámil se s nimi, že těmto obchodním podmínkám porozuměl a že s nimi výslovně souhlasí a žádná ustanovení těchto obchodních podmínek nejsou pro něj překvapující ani žádným způsobem neočekávaná ve smyslu ust. § 1753 občanského zákoníku.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.
UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a/nebo softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a/nebo softwarového vybavení třetích osob.

III.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma ceny dopravy). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající si vyhrazuje možnost opravy či doplnění informací o vlastnostech zboží a ceně uváděné prodávajícím ve webovém rozhraní obchodu pro případ zjevné či technické chyby. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Reklama, uvedení v katalogu, případně vystavení (prezentace) zboží není závaznou nabídkou prodávajícího. Veškeré prezentace zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru, nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu či s ohledem na delší dostupnost zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až doručením akceptace (potvrzení) objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Potvrzení o pouhém přijetí objednávky ze strany prodávajícího není akceptací objednávky. Potvrzením o přijetí objednávky prodávající pouze stvrzuje, že mu objednávka byla řádně doručena. Na akceptaci objednávky ze strany prodávajícího není právní nárok.

Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (tj. objednávku akceptovat), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Prodávající si dále vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího odesílanou/ vytvářenou z blokované IP adresy.

IV.
CENA ZBOŽÍ; PLATEBNÍ PODMÍNKY; PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v sídle prodávajícího na adrese Jeremiášova 1127/05, 155 00 Praha 5 - Stodůlky;

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Rokycanská 1422/0111, 312 00 Plzeň;

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5020014509/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“), a to na základě daňového dokladu (faktury), resp. zálohové faktury vydané prodávajícím

bezhotovostně platební kartou při odběru zboží v provozovně prodávajícího/ z domova v rámci objednání zboží.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III, odst. 5 obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu; kupující je tak povinen uhradit kupní cenu zboží na základě zálohové faktury vydané prodávajícím. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné podobě spolu se zbožím na adresu udanou kupujícím.

Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží ani při opakovaném pokusu dodání, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 10% (slovy: deset procent) z kupní ceny zboží a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Ujednáním tohoto čl. IV, odst. 8 obchodních podmínek nejsou dotčena další práva prodávajícího. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčen závazek kupujícího k úhradě poplatku za uskladnění dle tohoto čl. IV, odst. 8 obchodních podmínek. Tento závazek zůstává v platnosti a účinnosti i nadále po ukončení účinnosti smlouvy.

Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. odst. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží; v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@invelt.com. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím - spotřebitelem prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující - spotřebitel poruší povinnost vrátit zboží ve lhůtě dle předchozí věty, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% (slovy: půl procenta) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda nepřesahuje smluvní pokutu. Zánikem kupní smlouvy není dotčen závazek kupujícího k úhradě smluvní pokuty dle tohoto čl. V, odst. 3 obchodních podmínek. Tento závazek kupujícího zůstává v platnosti a účinnosti i nadále po ukončení účinnosti smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že pro případ škody vzniklé na zboží, zejména pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. V. odst. 3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující s ujednáními dle tohoto čl. V odst. 5 obchodních podmínek výslovně souhlasí a tato přijímá.

VI.
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob doručení (dopravy) zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti včetně neporušenosti obalu a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel (kupující není oprávněn dodatečně reklamovat porušení obalu zásilky).

Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží ani při opakovaném pokusu dodání, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 10% (slovy: deset procent) z kupní ceny zboží a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit; kupující s tímto ujednáním výslovně souhlasí a přijímá jej. Zánikem kupní smlouvy není dotčen závazek kupujícího k úhradě poplatku za uskladnění dle tohoto čl. VI, odst. 4 obchodních podmínek. Tento závazek kupujícího zůstává v platnosti a účinnosti i nadále po ukončení účinnosti smlouvy.

Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že při osobním odběru zboží v provozovně Praha a Plzeň je objednané zboží rezervováno po dobu maximálně pěti dnů od uzavření kupní smlouvy. Následně se toto zboží uvolní k dalšímu prodeji a objednávka je považována za stornovanou s tím, že jakékoli závazky prodávajícího v celém rozsahu zanikají; kupující není oprávněn vůči prodávajícímu uplatňovat žádné nároky.

 

VII.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně uplatnění práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména pak ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů), to vše v rozsahu stanoveném zákonem pro kupujícího – spotřebitele či kupujícího – podnikatele, není-li těmito obchodními podmínkami stanoveno jinak.

Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že v době, kdy kupující - spotřebitel prodávanou věc převzal:

má prodávaná věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu prodávané věci a na základě reklamy jimi prováděné

se prodávaná věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

je prodávaná věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

prodávaná věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení tohoto čl. VII. odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

V případě, že věc při převzetí kupujícím - spotřebitelem nemá vlastnosti uvedené v čl. VII. odst. 2 obchodních podmínek, má kupující - spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího - spotřebitele buď (i) výměnou věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, nebo (ii) její opravou; není-li takový postup možný, může kupující - spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo z vadného plnění kupujícímu - spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, má se za to, že prodávaná věc byla vadná již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Pro práva z vadného ve vztahu ke kupujícímu – podnikateli platí následující: V rámci uplatnění práv z vad kupujícím rozhodne prodávající dle své volby o řešení oprávněného nároku z vadného plnění některým z následujících způsobů:

odstraněním vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

odstraněním vady opravou věci,

poskytnutím přiměřené slevy z ceny zboží.

Prodávající posoudí a vyřídí každou oprávněnou reklamaci kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od řádného uplatnění nároku z vadného plnění (reklamace) kupujícím.

Nerozhodne-li prodávající jinak, budou veškeré oprávněně reklamované vady přednostně vyřízeny opravou.

V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen bezodkladně uhradit prodávajícímu veškeré s tím spojené náklady, které na straně prodávajícího vznikly.

Práva kupujícího z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Rokycanská 1422/ 111, 312 00, Plzeň nebo sídla Jeremiášova 1127/5, 155 00, Praha 5 -Stodůlky.

VIII.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží – avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií zboží, video-spotů, reklamních sloganů atp.) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje zejména, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jakékoli jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu; kupující není oprávněn jakkoli do webového rozhraní obchodu zasahovat. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v souladu s těmito obchodními podmínkami, v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, prodávajícího či jakýchkoli třetích osob, a který je v souladu s jeho určením a účelem.

Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že prodávající nenese odpovědnost za chyby či škody vzniklé v důsledku zásahů kupujícího či třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením či účelem.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou pro kupujícího podrobně popsány prostřednictvím portálu internetového obchodu přímo v průběhu objednávání zboží.

Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

Pro případ, že mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz); bližší informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na internetové adrese https://adr.coi.cz/

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodávající a kupující - podnikatel výslovně sjednávají, že prodávající odpovídá pouze za případnou přímou, skutečnou škodu způsobenou prokázaným a zaviněným porušením svých povinností; prodávající neodpovídá za nepřímou škodu, následnou škodu ani za ušlý zisk. Zavinění prodávajícího v případech sporu je povinen prokázat kupující - podnikatel. Odpovědnost prodávajícího za škodu (újmu) je na základě dohody smluvních stran omezena celkovou výší kupní ceny předmětu koupě bez DPH. Kupující - podnikatel není oprávněn vůči prodávajícímu uplatňovat žádné nároky vyplývající z výrobních ztrát, ušlého zisku, ztráty obchodních kontaktů, z následných či nepřímých škod nebo ztrát, ať již jakéhokoli druhu (včetně jakékoli škody ze ztrát zisku z podnikání, poklesu obratu, přerušení podnikání, ztráty důvěryhodnosti, poškození dobrého jména, ztráty informací o podnikání nebo jakékoliv další ztráty či újmy). Vyjma nároku dle tohoto článku VIII, odst. 10 se kupující - podnikatel uzavřením kupní smlouvy výslovně vzdává práva na náhradu jakékoli škody (jakékoli újmy), která vznikne v důsledku jakéhokoliv porušení povinnosti ze smlouvy na straně prodávajícího či ze zákona. Kupující - podnikatel s tímto ustanovením výslovně souhlasí, přijímá jej a prohlašuje, že takovéto ustanovení nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně očekávat. Případným zánikem smlouvy nejsou dotčena ustanovení tohoto článku VIII, odst. 10 těchto obchodních podmínek.

Prodávající a kupující - podnikatel sjednávají a kupující výslovně souhlasí s tím, že kupující - podnikatel není oprávněn zadržet kupní cenu ani jakoukoli její část. Prodávající a kupující - podnikatel dále sjednávají a kupující - podnikatel výslovně souhlasí s tím, že (i) ustanovení § 2101 odst. 1 věta druhá a věta třetí občanského zákoníku a dále (ii) ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužijí.

Prodávající a kupující - podnikatel tímto sjednávají a kupující - podnikatel výslovně

souhlasí s tím, že:

kupující není oprávněn provádět jednostranné zápočty pohledávek bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího

kupující není oprávněn zřídit zástavní právo k pohledávce za prodávajícím (pohledávka za prodávajícím nemůže být předmětem zástavního práva ani jakéhokoli jiného zajišťovacího institutu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího)

kupující není oprávněn postoupit pohledávku za prodávajícím na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího

IX.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího se použijí podmínky zpracování osobních údajů, jak tyto uvedeny v Poučení o zpracování osobních údajů uveřejněném na webu společnosti invelt - s.r.o.  Poučení o zpracování osobních údajů naleznete na tomto odkaze.

X.
DORUČOVÁNÍ

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou
musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Zpráva je doručena:

v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít

v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání oznámení adresátovi o uložení zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI.
ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: invelt - s.r.o., Jeremiášova 1127/5, 155 00 Praha; adresa pro doručování: Jeremiášova 1127/ 5, 155 00 Praha, adresa elektronické pošty: praha@invelt.com, telefon 257 117 222.

Tyto VSP jsou platné a účinné ke dni 1. červnu 2022.

Nechci nic propásnout!

Slevy, akce, novinky, o všem se dozvíte jako první!

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů