Poučení o zpracování osobních údajů


V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „nařízení GDPR“) jsou Vám, jakožto subjektům údajů, tímto poskytovány níže uvedené informace, a to zejména o tom, (i) jaké osobní údaje shromažďujeme, (ii) jak s těmito údaji nakládáme, (iii) na základě jakých právních základů osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům osobní údaje využíváme, (iv) komu jsme oprávněni tyto osobní údaje poskytnout, (v) jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, jakož i (vi) kde lze získat informace o Vašich osobních údajích, jež zpracováváme.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste se seznámili s obsahem tohoto Poučení o zpracování osobních údajů („Poučení“). Vaše případné dotazy jsme připraveni zodpovědět na kontaktním e-mailu: gdpr@invelt.com, případně na adrese Jeremiášova 1127/5, 155 00 Praha 5

Toto Poučení, které obsahuje obecné zásady zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním e-shopu (internetového obchodu), je určeno všem fyzickým osobám, jejichž osobní údaje naše společnost zpracovává, zejména však zákazníkům e-shopu naší společnosti.


A. OBECNÉ INFORMACE: 


Totožnost správce:

invelt - s.r.o., IČO: 25208047, se sídlem Jeremiášova 1127/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273043 („společnost“ nebo též „správce“)

Kontaktní údaje správce: (i) kontaktní adresa: Jeremiášova 1127/5, 155 00 Praha (ii) kontaktní e-mail: gdpr@invelt.com, (iii) kontaktní telefon: 257 117 222.


B. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:


Společnost, jakožto správce osobních údajů, nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou a vždy tak, aby v maximální možné míře byla zajištěna bezpečnost Vašich dat (osobních údajů). Společnost dodržuje zásady zpracování osobních údajů stanovené platnou právní úpravou a plně respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů; za účelem zabezpečení osobních údajů společnost přijala přiměřená technicko – organizační opatření.

Ve společnosti nepůsobí pověřenec pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR.

Účely zpracování osobních údajů. Právní základ pro zpracování osobních údajů: 

Vaše osobní údaje správce zpracovává pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění příslušného účelu může správce Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly shromážděny; o těchto jiných účelech Vás správce vždy informuje.

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu:

Správce zpracovává osobní údaje bez Vašeho souhlasu pro následující účely a na základě následujících právních důvodů:

(i) splnění smluvních závazků správce vč. splnění závazku k poskytnutí plnění dle smlouvy a uskutečnění platby (doba uložení osobních údajů: po dobu trvání smlouvy); právní důvod zpracování: splnění smlouvy (vč. zpracování k uzavření smlouvy);

(ii) splnění právních povinností vč. např. vedení a zpracování agendy účetnictví (doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy); právní důvod zpracování: splnění právní povinnosti;

(iii) možnost uplatnění a vymáhání právních nároků správce, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, resp. ochrana právních nároků vč. vymáhání právních nároků, rozvoje a vývoje poskytovaných produktů a služeb, řešení sporné agendy zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů (doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány do uplynutí 1 roku od konce promlčecí doby, resp. dále po nezbytnou dobu pro účely realizace ochrany právních nároků); právní důvod zpracování: oprávněný zájem správce či třetí strany;

(iv) registrace a vedení zákaznického účtu pro e-shop (doba uložení osobních údajů: po dobu trvání smluvních vztahů, resp. po dobu využívání služeb subjektem údajů, nejdéle však 10 let a dále po dobu 4 let od zrušení zákaznického účtu); právní důvod zpracování: splnění smlouvy;

(v) přímý marketing - nabízení obchodu, služeb a produktů společnosti, zasílání obchodních sdělení pro stávající zákazníky ve smyslu nabídky služeb informační společnosti dle příslušného právního předpisu (právní důvod zpracování: oprávněný zájem správce); doba uložení osobních údajů: do doby vyslovení nesouhlasu s dalším zasíláním obchodních sdělení; max. po dobu 10 let;

(vi) kamerový systém pro účely ochrany majetku a majetkových zájmů správce (osobní údaje jsou zpracovány po dobu 30 dnů, případně po nezbytnou dobu v případě řešeného incidentu); právní důvod zpracování: oprávněný zájem správce či třetí strany;

 (vii) statistické a/nebo funkční cookies (doba uložení osobních údajů: po dobu 12 měsíců); právní důvod zpracování: (i) splnění smlouvy, (ii) oprávněný zájem správce;

Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem:

Správce zpracovává osobní údaje s Vaším souhlasem pro následující účely

(i) nabízení obchodu, služeb a produktů společnosti, zasílání obchodních sdělení;

(ii) marketingová komunikace a marketingový průzkum, včetně získání názoru ohledně míry Vaší spokojenosti s plněním/službami poskytovanými společností s cílem dosažení zkvalitňování poskytovaných plnění/služeb;

(iii) zasílání personalizovaných nabídek obchodu, služeb a produktů společnosti identifikovaných na základě využívání produktů, služeb a webových stránek společnosti, případně Vašeho chování a Vašich osobních preferencí; a to pro ty účely, pro něž byl souhlas udělen;

(iv) preferenční a/nebo marketingové cookies

Doba uložení osobních údajů: osobní údaje na základě souhlasu jsou zpracovány po dobu 15 let.

Právním základem zpracování je souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů.

Pro účely doložení splnění povinností správce dle platných právních předpisů pro ochranu osobních údajů je správce oprávněn ukládat/zpracovávat informace ohledně získání souhlasu (tj. jak byl souhlas získán a čeho se souhlas týkal) i po odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů, a to po přiměřenou dobu (nejdéle po dobu 4 let).

Kategorie osobních údajů:

Za shora uvedenými účely společnost zpracovává Vaše

 • identifikační údaje a kontaktní údaje, tj. např. jméno, příjmení, titul, uživatelské jméno a heslo, telefon, e-mailová adresa, adresa (bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní/fakturační adresa), u fyzické osoby podnikatele též obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ
 •  osobní údaje související s cookies: údaje o užívání stránek, údaje o zařízení (identifikace zařízení, IP adresa, MAC adresa, údaje o operačním systému a nastavení zařízení), log (např. údaje o vyhledávání na webových stránkách, údaje o době používání stránek, informace uložené v cookies), resp. další údaje (údaje o užívání stránek).

Osobní údaje osob mladších 16 let: e-shop naší společnosti není určen osobám mladším 16 let. Osoba mladší 16 let je oprávněna používat e-shop naší společnosti pouze, udělí-li k tomuto jednání souhlas její zákonný zástupce.

K platebním kartám: společnost nedisponuje údaji o platebních kartách, které subjekt údajů používá k úhradě u společnosti (pozn.: údaji o platebních kartách disponuje příslušná platební brána a příslušná bankovní instituce, resp. poskytovatel bankovních služeb).

K webovým stránkám: ve spojení s návštěvou naší webové stránky může společnost, jakožto správce, shromažďovat ohledně jednotlivých uživatelů (subjekt údajů) informace (osobní údaje) jako např. IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o způsobu a době udělení souhlasu (vč. IP adresy, z níž byl souhlas udělen (odkliknut/zaškrtnut)) apod.; společnost zpracovává též cookies. Zdrojem těchto osobních údajů je aktivita daného subjektu údajů na webové stránce společnosti. Uživateli webových stránek správce mohou být jak uživatelé, kteří jsou/budou v právním vztahu se správcem (např. zákazník společnosti), tak i uživatelé, kteří nejsou/nebudou v právním vztahu se správcem (tj. osoba, která si webové stránky pouze „prohlíží“ a nic nepoptává/neobjednává/nepožaduje). Správce zpracovává osobní údaje uživatelů webových stránek k legitimním (zákonem dovoleným) účelům (např. pro účely vedení účetní agendy/evidence či pro účely splnění smlouvy v rámci poptávkového systému či systému sledování zásilek, případně plnění dalších právních povinností jako např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů), případně na základě souhlasu subjektu údajů, tj. k účelům, s nimiž subjekt údajů vyslovil souhlas.

Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je (viz shora):

 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR)
 • splnění smlouvy uzavřené s Vámi, jakožto subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR)
 • oprávněný zájem správce či třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li subjektem údajů udělen (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR)

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím k tomu pověřených zaměstnanců správce a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených správcem na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Zdroj osobních údajů: 

Společnost, jakožto správce, získává osobní údaje subjektů údajů (i) od subjektů údajů (např. (a) z objednávek/žádostí od subjektů údajů, (b) v rámci jednání se subjektem údajů ohledně uzavření smlouvy, (c) z formulářů vyplněných subjektem údajů či (d) při komunikaci (osobní či písemné) se subjekty údajů vč. komunikace elektronickými prostředky), společnost převážně zpracovává osobní údaje, jež jí poskytne sám subjekt údajů, případně též (ii) od třetích osob (např. od třetích osob při plnění právních povinností správce). Pokud osobní údaje získává správce od subjektů údajů, informuje subjekty údajů o tom, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem a zda subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout, jakož i o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů.

Příjemce, kategorie příjemců: 

Vaše osobní údaje mohou být předány zejména následujícím kategoriím příjemců:

 • orgánům veřejné moci a dalším subjektům, jimž má společnost povinnost Vaše osobní údaje sdělit, resp. které jsou oprávněny Vaše osobní údaje od společnosti požadovat (např. soudy, orgány činné v trestním řízení, správce daně, celní správa, exekutoři, insolvenční správci atp.)
 • třetím osobám, s nimiž má společnost uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, tj. zpracovatelé (např. poskytovatelé IT služeb (zejm. poskytovatelé služby správce sítě, poskytovatelé služby IT technické podpory, poskytovatelé serverových služeb, poskytovatelé webových služeb, poskytovatelé programátorských služeb), auditoři, daňoví poradci, advokáti, dopravci, zasílatelé, poskytovatelé služeb souvisejících s provozem e-shopu, poskytovatelé služeb e-mailingu, poskytovatelé služby měření návštěvnosti webových stránek atp.)

Případně pak Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám z jiného důvodu v souladu s platnými právními předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování:

K automatizovanému rozhodování vč. profilování dochází při zpracování osobních údajů na základě souhlasu pro účely zasílání personalizovaných nabídek obchodu, služeb a produktů společnosti invelt - s.r.o, jakož i u vybraných typů cookies (zejména marketingové či preferenční cookies). V ostatních případech zpracování k automatizovanému rozhodování vč. profilování nedochází.

Automatizované rozhodování, a to zejména profilování, bude prováděno zejména formou (postupem) logických a/nebo algoritmických operací, kdy náš systém dle Vašeho využívání produktů, služeb a webových stránek společnosti, případně Vašeho chování a Vašich osobních preferencí, umožní, aby Vám byly zasílány pro Vás relevantní personalizované nabídky, o nichž se domníváme, že budou pro Vás zajímavé.

Významem automatizovaného rozhodování, a to zejména profilování, tak je, že nám umožní zasílat Vám personalizované nabídky obchodu, služeb a produktů naší společnosti, které by Vás mohly zajímat. V této souvislosti věříme, že se nám pomocí personalizovaných nabídek obchodu, služeb a produktů společnosti podaří obracet se na Vás s nabídkami, které Vás budou oslovovat a shledáte tyto zajímavými.

Důsledkem automatizovaného rozhodování, a to zejména profilování, bude postup, kdy od nás v rámci personalizovaných nabídek budete dostávat pro Vás relevantní obchodní sdělení, neboť našim cílem je zasílat Vám takové personalizované nabídky obchodu, produktů a služeb naší společnosti, které pro Vás budou zajímavé.


Cookies

Webová stránka společnosti používá cookies ke zlepšení fungování webové stránky, personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webové stránky. Informace o Vašem způsobu užívání webové stránky společnosti sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy, jakož i s dalšími obchodními partnery. Naši partneři mohou tyto údaje zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim předtím poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Společnost je oprávněna ukládat funkční cookies na Vašem zařízení automaticky. Ostatní typy souborů cookies používáme s Vaším souhlasem. Váš souhlas je udělen prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče.

Ve svém prohlížeči můžete nastavit blokování souborů cookies (odvolání souhlasu prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče). V důsledku zakázání (blokování) souborů cookies nemusí webové stránky společnosti fungovat dle Vašich představ. Některé z prohlížečů však zákaz (blokování) souborů cookies nemusí umožňovat.

Naše stránky pracují s následujícími cookies:

Funkční: funkční soubory cookies činí naši webovou stránku použitelnou umožněním základních funkcí, jako jsou navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Bez těchto souborů by naše webová stránka nemohla správně fungovat;

Statistické: statistické soubory cookies nám ukazují, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Tyto soubory sbírají a sdělují informace anonymně;

Marketingové: marketingové soubory cookies sledují návštěvníky napříč webovými stránkami za účelem zobrazení pro ně relevantních a potenciálně zajímavých reklam.

Nastavení cookies


C. VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

Právo na přístup k osobním údajům (článek 15 nařízení GDPR):

Jakožto subjekt údajů máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím o:

a) účelech zpracování;

b) kategoriích dotčených osobních údajů;

c) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, o kritériích použitých ke stanovení této doby;

e) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či právu vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů);

g) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;

h) tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

 

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Platí, že právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu (článek 16 nařízení GDPR)

Jakožto subjekt údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (článek 17 nařízení GDPR):

Jakožto subjekt údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování, je-li uplatnění námitky dle nařízení GDPR přípustné, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 nařízení GDPR.

Právo na výmaz se neuplatní, je-li dána zákonná výjimka, zejména pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování (článek 18 nařízení GDPR):

Jakožto subjekt údajů máte právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:

a) popíráte přesnost osobních údajů – v takovém případě zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR - dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze

 • se souhlasem subjektu údajů,
 • z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 • z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo
 • z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů (článek 20 nařízení GDPR):

Jakožto subjekt údajů máte (za podmínek stanovených článkem 20 nařízení GDPR) právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl(a) správci na základě souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci, je-li to technicky proveditelné. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Realizací práva na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku (článek 21 nařízení GDPR):

Jakožto subjekt údajů máte (za podmínek stanovených článkem 21 nařízení GDPR) právo z důvodu týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, které jsou zpracovávány na základě (z titulu) oprávněného zájmu správce. Správce dále osobní údaje nezpracovává, pokud (i) neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (ii) pokud se jedná o určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce.

Pokud se na základě oprávněného zájmu správce zpracovávají Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu (článek 77 nařízení GDPR):

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny právní předpisy/nařízení GDPR, máte právo podat stížnost na postup správce u některého dozorového úřadu, přičemž dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). Tímto nejsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany stanovené na ochranu subjektu údajů platnými právními předpisy.

Právo odvolat souhlas:

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste společnosti povinni udělit. Máte právo kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený pro shora uvedené účely (či některé z nich), odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete (i) podepsaným písemným oznámením o odvolání souhlasu zaslaným písemně na kontaktní adresu společnosti nebo (ii) oznámením o odvolání souhlasu formou e-mailu zaslaného na kontaktní e-mail společnosti uvedený shora v tomto Poučení.

Dovolujeme si upozornit, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, společnost ukončí zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím Váš souhlas, k nimž byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nicméně společnost může být oprávněna, případně i povinna, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat z titulu jiného právního základu (tj. jiný právní důvod zpracování).


D. DALŠÍ INFORMACE:


Způsob uplatnění práv subjektem údajů:

Jakožto subjekt osobních údajů můžete svá práva ve spojení se zpracováním osobních údajů vůči správci uplatnit kontaktováním správce na kontaktní adrese Jeremiášova 1127/5, 155 00 Praha, případně na kontaktní e-mailové adrese správce: gdpr@invelt.com.

Poskytování informací správcem:

Správce poskytuje informace písemně v listinné podobě. Pokud však budete kontaktovat správce elektronicky na kontaktní e-mailové adrese správce, správce Vám poskytne informace elektronicky (formou e-mailové zprávy), nepožádáte-li o poskytnutí informací v listinné podobě. Tím není dotčeno Vaše právo na přenositelnost údajů.

 

Pokud od Vás obdržíme žádost dle článku 15 až 22 nařízení GDPR, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději Vás budeme informovat o přijatých opatřeních, odmítnutí nebo prodloužení lhůty do jednoho měsíce poté, co nám bude žádost doručena. S ohledem na složitost žádosti nebo jejich počet můžeme lhůtu pro informování o přijatých opatřeních (a tedy také pro přijetí příslušných opatření) prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Informace o tom, že u správce subjekt údajů uplatnil svá práva a jak byla jeho žádost správcem vyřízena, je u správce uložena po přiměřenou dobu (obvykle po dobu 4 let), a to za účelem (i) doložení této skutečnosti (uplatnění a vyřízení žádosti), dále (ii) pro statistické účely, resp. (iii) pro účely ochrany práv správce.

Další informace:

V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány bez Vašeho souhlasu, je jejich poskytnutí požadováno z důvodu, (i) že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně (ii) jejich poskytnutí vyžaduje zákon či (iii) oprávněné zájmy správce či třetích stran. Důsledkem neposkytnutí údajů pro tyto účely (některý z nich) může být neuzavření smlouvy, případně nemožnost plnění atp.

V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, není poskytnutí Vašich osobních údajů zákonnou ani smluvní podmínkou (zákonným ani smluvním požadavkem), a tedy souhlas poskytnout nemusíte. V takovýchto případech tedy není Vaší povinností předmětné osobní údaje pro daný účel poskytnout, jakož ani dát souhlas s jejich zpracováním.

Zasílání elektronických obchodních sdělení pro zákazníky ve smyslu nabídky služeb informační společnosti (tzv. zákaznická výjimka) dle příslušného právního předpisu je možné zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

V případě, že bude správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v tomto Poučení, neprodleně poskytne danému subjektu údajů informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v tomto Poučení.

Více informací ohledně zpracování osobních údajů naleznete v obecném poučení o zpracování osobních údajů na www.invelt.com

invelt - s.r.o.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Nechci nic propásnout!

Slevy, akce, novinky, o všem se dozvíte jako první!

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů